De club:De motorclub is een vrije club van Honda Shadows Owners en andere motoren ongeacht de cilinderinhoud.
Door de club zullen zowel eigen uitgestippelde ritten als treffens gereden worden. Bij onenigheid onder de leden over een bepaald treffen of toerrit, zal dit door het bestuur besproken worden.

Elk lid is zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar veroorzaakte ongevallen en verkeersovertredingen bij toerritten. Shoc is in geen enkel geval verantwoordelijk /aansprakelijk.

Deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico van de deelnemers. Shoc kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, schade of letsel opgelopen tijdens één van de activiteiten.

Kinderen van leden tot en met de leeftijd van 16 jaar zijn kostenloos lid van de club. Bij het meenemen van kinderen naar Shoc activiteiten, geschiedt dit geheel onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende ouder/begeleider/deelnemer.

Inschrijving en verzekeringspapieren moeten kunnen worden getoond op vraag van een bestuurslid.

Elke maand wordt een vergadering door het bestuur gehouden. Ook zal telkenmale door de penning- meester de financiële stand van zaken voorgelegd en toegelicht worden.

Ledenvergaderingen worden na afspraak met het bestuur georganiseerd en deze 1 x per jaar.Problemen en/of vragen kunnen worden gesteld via mail of telefoon en worden besproken op de eerstvolgende bestuursvergadering, waarin dan ook beslissingen worden genomen en terug gecommuniceerd naar het betrokken lid.

Onze club is opgericht om een goed imago op te bouwen, niet om berucht te worden. Elke vorm van vandalisme, vechten en dronkenschap en verdovende middelen tijdens de ritten leiden tot onmiddellijke uitsluiting uit de club. Daarom zullen er tijdens de ritten geen alcoholische dranken geduld worden. Deze regel is er niet om de clubleden in hun vrijheid te beknotten, maar om zichzelf en andere leden te beschermen tegen ongelukken tijdens de ritten. Na aankomst in het lokaal is ieder vrij in hun doen en laten.

Aanstootgevende logo's en gedrag naar onze en naar andere clubs kunnen, na overleg door de bestuursleden, worden geweigerd. Het dragen van driedelige emblemen of logo's op de rug worden niet toegestaan. Het bestuur heeft ten alle tijde het recht om personen welke zich niet aan deze regels houden hun lidmaatschap terstond op te heffen en ze te weigeren als lid.

Het clublokaal is een vrije instelling, beide zijn niet met elkaar verbonden. De wensen en vragen van de uitbaters moeten te allen tijde gerespecteerd worden.

Het lidgeld:Het lidgeld wordt betaald voor de 1e januari van het aankomende jaar. Bij het niet ontvangen van deze is het betrokken lid niet langer ingeschreven in onze ledenlijst.

Lidgeld bedraagt respectievelijk 30 € voor de rijder en 20 €/jaar voor een duozitter voor inschrijvingen tot en met 31/8. Mensen die na 31/8 wensen lid te worden kunnen dit tegen een bedrag van 20/10 € voor het resterende deel van het jaar.

Voor de personen die meerijden, maar geen lid zijn, mogen de eerste keer gratis mee, als kennismaking. Maar als ze de 2de, 3de,...,keer meerijden, moeten ze wel 10€ per keer betalen. Dit geldt zowel voor de rijder als voor de duo.

Afspraken rond het motorrijden in groep:Bij het uitrijden zal steeds een toercommissaris vooraan rijden, deze persoon moet gevolgd worden, dit om onregelmatigheden of races te vermijden.

Bij toerritten en activiteiten van shoc.belgium wordt verwacht dat ieder van ons kan vertrekken aan het clublokaal met een volle tank, op basis van deze worden de nodige tankbeurten ingelast.

Niemand kan verplicht worden om aan de activiteiten deel te nemen.

Elke moto moet technisch in orde zijn (banden, remmen,..) zodat de rit uitgereden kan worden.

Het rijden in groep gebeurt, waar mogelijk, geschrankt. Zo wordt de afstand tussen de eerste en de laatste rijder kleiner wat diverse voordelen heeft: de toerleider (= koprijder) ziet gemakkelijker of iedereen nog volgt, men is vlugger kruispunten gepasseerd, men is vlugger verkeerslichten gepasseerd, indien iemand uit de groep iets moet melden aan de koprijder moet minder afstand overbrugd worden, andere weg- gebruikers kunnen ons sneller inhalen (vb. op autostrades),... In steden en bij druk verkeer wordt er zo kort mogelijk bij elkaar gereden en zo vlug mogelijk aangesloten.

Tussen stoppunten (drink-,eet-,foto-, plasstop,...) probeert men dezelfde positie aan te houden. Zo weet iedereen direct wie achter hem vermist is, indien er zich een opsplitsing van de groep zou voordoen. ledereen wordt verwacht regelmatig te controleren of de persoon achter hem nog volgt, vooral bij kruispunten. Indien dit niet meer het geval is, blijft de laatste even wachten zodat de volgers weten welke richting ze moeten nemen.

Wordt de groep opgesplitst, vb aan rode lichten, door een te grote afstand binnen de groep of door andere onverwachte gebeurtenissen, dan wordt de koprijder gewaarschuwd per claxon en wordt gestopt waar mogelijk. Zodra de rest van de groep terug aankomt, wordt de koprijder gewaarschuwd door te flitsen met de lichten en kan terug verder worden gereden.

Om het opsplitsen van de groep zoveel mogelijk te voorkomen, dient iedereen ervoor te zorgen zoveel mogelijk aan te sluiten. Achteraan in de groep is dit het moeilijkst. Daarom wordt gevraagd dat 'tragere' rijders vooraan rijden. Zo ziet de koprijder meteen of het tempo te hoog ligt of niet. Ook iedereen die merkt dat hij onderweg 'een gat laat vallen' in de groep, wordt gevraagd meer vooraan te rijden.

Bij het inhalen van andere voertuigen wacht ieder zijn beurt af, vb. op de autosnelweg steekt men pas voorbij als men bij het voertuig komt dat voorbijgestoken moet worden.

Het afzetten van straten is officieel VERBODEN. Indien iemand dit toch wil doen (om het oversteken van de soms grote groep te vergemakkelijken) doet hij dit OP EIGEN RISICO en dient iedereen toch voorzichtig te zijn.

De toerrijder brengt de groep terug naar het afgesproken eindpunt, iedereen die 'sneller' thuis wil zijn (vb bij terug rijden langs autosnelweg) is hierin vrij, maar brengt wel de toerleider op de hoogte. Zo weet deze dat hij niet meer moet controleren of die 'snelle' jongens nog volgen. Dit geld ook voor personen die met meer meerijden tot aan het afgesproken eindpunt, {vb als we dichtbij hun thuis passeren) Let op, het blijft wel de bedoeling om samen in groep te rijden.

Indien iemand in panne valt, wordt hij geholpen door de andere deelnemers voor zover mogelijk (vb een telefoontje naar een pechdienst). Afhankelijk van de ernst van de panne wordt ter plaatse beslist wat er verder moet gebeuren.

Reglement: Ieder lid verklaart zich akkoord met dit reglement door zijn/haar aansluiting bij de club en wordt geacht dit ook te kennen.

Het reglement kan te allen tijde aangepast worden door de raad van bestuur.